go

go
ɡəu 1. 3rd person singular present tense - goes; verb
1) (to walk, travel, move etc: He is going across the field; Go straight ahead; When did he go out?) gå, dra, reise
2) (to be sent, passed on etc: Complaints have to go through the proper channels.) bli sendt, skulle sendes
3) (to be given, sold etc: The prize goes to John Smith; The table went for $100.) gå (til); bli solgt
4) (to lead to: Where does this road go?) gå, føre
5) (to visit, to attend: He goes to school every day; I decided not to go to the movie.) gå på
6) (to be destroyed etc: This wall will have to go.) bli fjernet
7) (to proceed, be done: The meeting went very well.) gå, forløpe, utvikle seg
8) (to move away: I think it is time you were going.) dra, gå
9) (to disappear: My purse has gone!) forsvinne
10) (to do (some action or activity): I'm going for a walk; I'm going hiking next week-end.) skal gjøre (noe)
11) (to fail etc: I think the clutch on this car has gone.) ryke, gå
12) (to be working etc: I don't think that clock is going.) virke
13) (to become: These apples have gone bad.) bli (fordervet, osv.)
14) (to be: Many people in the world regularly go hungry.) være, gå
15) (to be put: Spoons go in that drawer.) høre hjemme, ha sin plass
16) (to pass: Time goes quickly when you are enjoying yourself.)
17) (to be used: All her pocket-money goes on sweets.) bli brukt på/til
18) (to be acceptable etc: Anything goes in this office.) være lov
19) (to make a particular noise: Dogs go woof, not miaow.) lage en lyd, si
20) (to have a particular tune etc: How does that song go?) lyde
21) (to become successful etc: She always makes a party go.) gå bra, være en suksess
2. noun
1) (an attempt: I'm not sure how to do it, but I'll have a go.) forsøk
2) (energy: She's full of go.) futt, fart, pågangsmot
3. adjective
1) (successful: That shop is still a going concern.) vellykket
2) (in existence at present: the going rate for typing manuscripts.) eksisterende, nåværende, vanlig
4. noun
(permission: We'll start as soon as we get the go-ahead.) klarsignal, grønt lys
- going-over
- goings-on
- no-go
- all go
- be going on for
- be going on
- be going strong
- from the word go
- get going
- give the go-by
- go about
- go after
- go against
- go along
- go along with
- go around
- go around with
- go at
- go back
- go back on
- go by
- go down
- go far
- go for
- go in
- go in for
- go into
- go off
- go on
- go on at
- go out
- go over
- go round
- go slow
- go steady
- go through
- go through with
- go too far
- go towards
- go up
- go up in smoke/flames
- go with
- go without
- keep going
- make a go of something
- make a go
- on the go
--------
kjøre
--------
reise
I
subst. \/ɡəʊ\/
1) (hverdagslig) hendelse, sak, historie
2) omgang, runde, kule
a go of influenza
it was a tough go
3) futt, tæl, pågangsmot, krutt, smell, sving, klem
there's no go in him
han eier ikke tæl
music without go
musikk uten futt
4) (hverdagslig) forsøk
5) (hverdagslig) glass, runde
two goes of rum
to glass rom, takk
6) (hverdagslig) suksess
7) porsjon, dose
all the go eller quite the go eller the go siste skrik, trendy, på moten
these hats are all the go now
disse hattene er på moten nå
at one go på første forsøk, på én gang, i strekk
he blew out all the candles at one go
han blåste ut alle lysene på én gang
be on the go (hverdagslig) være på farten, være i gang, være i bevegelse
she has been on the go all day
hun har vært på farten hele dagen
be (all) the go være motebevisst, følge siste mote
from go to whoa fra begynnelse til slutt
from the word go seword, 1
full of go eller have plenty of go full av fart
she is full of go
det er fart i henne
have a go at something forsøke seg på noe, gjøre et forsøk på noe
let me have a go at opening the tin
la meg forsøke å åpne boksen
have a go yourself
prøv selv
make a go of something lykkes med noe, ha fremgang med noe
it is difficult to make a go of a new business
det er vanskelig å få et nytt firma til å lykkes
a near go nære på, på håret
no go (sport) tjuvstart (overført) ingen vits i, nytteløst, feilslått, mislykket
a rum go tøff behandling, hard medfart (foreldet) en overraskende begivenhet, et merkelig utfall, en snodig affære
that's a go eller here's a go litt av en røre, litt av en suppe
II
verb (went - gone) \/ɡəʊ\/
1) dra, reise, gå, kjøre, ferdes
people were coming and going all the time
folk kom og gikk ustanselig
let's go for a drink
la oss gå ut og ta et glass
2) gå på, delta i, være medlem av
she goes to school
I go to aerobics classes twice a week
jeg går på aerobics to ganger i uken
3) gå omkring (og være), forbli
the boy went hungry
gutten gikk ofte uten mat
he went in constant fear of his life
han gikk i konstant frykt for livet sitt
4) begi seg, dra av gårde, gå
I'm going home
jeg skal hjem \/ jeg går hjem
I must be going
jeg må gå
he has gone and got married
han har gått hen og giftet seg
5) (særlig om noe negativt) bli, endre tilstand
I thought I was going insane
jeg trodde jeg skulle bli gal
the food had gone bad
maten hadde blitt dårlig
6) strekke seg, lede, føre til, gå til
is this the road that goes into town?
7) (om tid) gå, passere, forløpe
three years went much quicker than I had expected
8) (om utfallet av noe) gå, lykkes
how did your application go?
9) være på farten, jobbe, stå på
I've been going hard all day
she can really go some
skal si hun har fart på seg
10) gjøre
when you draw a bow you go like this...
når du skal spenne buen gjør du slik...
11) sette i gang, begynne
go when you hear the bell!
12) harmonere, passe til, passe sammen
the necklace and the scarf don't really go
13) (om maskiner e.l.) funksjonere, gå, være i gang
the car won't go
14) (om gjenstander) høre til, høre hjemme, ha sin plass, være, stå, ligge, henge
I don't know what goes where in your kitchen
where do you want your piano to go?
15) (hverdagslig) gå på do
please, Sir! I have to go!
16) bli solgt for
the house went for a song
huset gikk for en slikk og ingenting
17) gå tom for, slippe opp for, ta slutt, gå unna, bruke opp
we'll have to stop at the next service station, the petrol's nearly gone
vi må stoppe på neste bensinstasjon, det er nesten tomt for bensin
all his savings went on computer games
han brukte alle sparepengene på dataspill
18) forsvinne, gå tapt, ryke, gå i vasken
there went all my money
der forsvant alle pengene mine
there goes my last chance
der røk min siste sjanse
19) avskaffes, oppheves, oppgis, ofres
this law has got to go
det må bli slutt på denne loven
20) opphøre, ta slutt, gå over, gi seg
I wish this pain would go
jeg skulle ønske denne smerten ville gi seg
21) avskjediges, slutte, måtte gå
some of the staff will have to go
22) gå konkurs, gå over ende
the bank may go any day
23) avta, svikte, gi etter
the old teacher's eyesight is going
24) dø, gå bort
the old man went peacefully at 3 a.m.
den gamle mannen døde fredelig klokken tre om natten
25) få plass, romme, gå ned, gå inn i
these shoes will go in the bag
the letter won't go into the envelope
26) (matematikk) gå opp i
3 into 16 won't go
3 i 16 går ikke
27) (om lyd) gå, lyde, kime, si, smelle
the gun went bang!
28) (om tekster, dikt, sanger e.l.) lyde, sies, gå
the story goes that...
det sies at...
can you remember how that song goes?
kan du huske hvordan den sangen var?
29) (om valuta) være gangbar, være gyldig, gå
American dollars go almost everywhere
amerikanske dollar går\/er gyldige nesten overalt
30) være akseptabelt, være tillatt, være lov
anything goes
alt er lov
31) ha det siste ordet
what I say goes
når jeg sier det, blir det slik
32) gjøre, foreta, gjennomføre
go a journey
33) (amer., hverdagslig) strekke seg til
I'll go $500 for a suit but no more
jeg kan strekke meg til 500 dollar for en dress, men ikke mer
34) (amer., hverdagslig) vedde, sette, melde
I'll go $5 on the queen of hearts
jeg setter 5 dollar på hjerterdame
I'll go to two spades
jeg melder to spar
35) (amer., hverdagslig) holde ut
I can't go his preaching
jeg holder ikke ut prekingen hans
36) (amer., hverdagslig) smake, ha lyst på
I could go a glass of beer now
nå skulle det smake godt med et glass øl
37) (hverdagslig, ofte i indirekte tale) si
so I go, what'd you do that for?
og så sier jeg bare, hvorfor gjorde du det, 'a?
as something goes hva angår
she is not very old, as grandmothers go
as things go som vanlig
come and go secome, 2
go about (om rykter e.l.) gå, være i omløp, sirkulere, ryktes
a rumour is going about ...
det ryktes at ...
ta en omvei
they went a long way about
de tok en lang omvei
(sjøfart) gå baut, stagvende gå i gang med, sette i gang, gripe noe an
you go about it the wrong way
du begynner i feil ende
utføre, skjøtte, passe
she generally went about her own business and bothered no one
hun passet som regel sine egne saker og plaget ingen
go about with gå sammen med, henge sammen med, være sammen med
he's going about with that French girl now
go after gå etter, løpe etter
she's going after that handsome bloke
forsøke å få tak i, forsøke å skaffe seg, være ute etter
she always went after perks
hun var alltid ute etter frynsegoder
go against gå imot, motstå
she didn't have the courage to go against the management
(om følelser, prinsipper) gå på tvers av (om avgjørelser e.l.) gå imot, være i disfavør
the jury's verdict went against the accused
go ahead fortsette, gå på sette i gang, starte
go ahead!
sett i gang! \/ kjør i vei!
gå (fort) fremover, rykke frem, vinne frem, gjøre fremskritt
he's going ahead fast
han gjør raskt fremskritt
gå i forveien, dra i forveien
you go ahead and say we're on our way
ta ledelsen, gå forbi, passere
(også overført)
go along with være enig med, si seg enig i
my father doesn't go along with my decision to live with Paul
go all out (hverdagslig) ta seg helt ut
go all the way (ungdomsspråk) ha samleie
go all the way with være helt enig med (sport) være på høyde med
go around eller go round (spesielt amer., om fly) avbryte et landingsforsøk og prøve på nytt
go around with gå sammen med, henge sammen med
go at gyve løs på
he went at the task with an admirable eagerness
go back (om klokken) bli stilt tilbake ha kjent hverandre lenge
your father and I go back more than twenty years
go back on svikte, gå tilbake på (hva en har sagt)
you can't go back on your word
go bad bli dårlig, bli bedervet
go from bad to worse gå fra asken til ilden
go down (om skip, fly) gå ned, synke, krasje tape, bli slått
the home team went down 2-1
bli husket, bli skrevet ned
his name went down in history
(overført) bli mottatt (av publikum)
her show went down quite well
bli slukt, bli svelget, gli ned
a spoonful of sugar makes the medicine go down
(amer., hverdagslig) skje
I really don't know what's going down
(britisk, hverdagslig) fullføre studier (særlig ved Oxford eller Cambridge) (britisk, hverdagslig) bli satt i fengsel
go down on somebody (vulgært, slang, om oralsex) sokke noen, suge noen, slikke noen
go down with (britisk) begynne å bli syk (av en spesifisert sykdom)
I went down with the flu
go for bestemme seg for, velge
how I wish he had gone for the other candidate!
ha sansen for
Agnes went for the silent type
gå inn for (å oppnå noe)
he went for a position in the Civil Service
angripe, gå løs på
the dog went for the postman's leg
bli solgt for, gå for
the property went for a song
gjelde, angå everyone
everyone listen - that goes for you too, young man!
go for it! ikke gi deg!
go forward (om klokken) bli stilt frem
go in for delta, melde seg på
he went in for the competition
han meldte seg på i konkurransen
like, gå på, delta i (regelmessig)
I don't go in for football
go into kjøre inn i, kollidere gå inn på, undersøke
there's no reason to go into details
det er ikke nødvendig å gå i detalj
(matematikk) gå (opp) i
how many times does 3 go into 18?
go off (om våpen, bomber e.l.) eksplodere, antenne (om alarm) gå
everybody had to leave the building when the fire alarm went off
alle måtte forlate bygget da brannalarmen gikk
(hverdagslig) miste selvbeherskelsen, «gå i lufta» (spesielt britisk, om mat) bli dårlig, bli bedervet, bli sur (spesielt britisk, hverdagslig) miste lysten på, begynne å mislike
I went off red meat when I was pregnant
sovne
(om følelse) avta gradvis, gå over
I had a splitting headache but it's going off now
go on (ofte med presens partisipp) fortsette
she couldn't go on working there
hun kunne ikke fortsette å arbeide der snakke ustoppelig, mase
he went on and on about how I had forgotten his birthday
han maste noe veldig om hvordan jeg hadde glemt fødselsdagen hans
(i gjengitt direkte tale) fortsette (å snakke) etter et kort opphold
'I don't think so', she went on
(hverdagslig) kom igjen
go on, tell him!
hende, finne sted, skje, foregå
I wonder what's going on
jeg lurer på hva som foregår
(ofte med infinitiv) gå videre, fortsette
she went on to university
(hverdagslig, ofte negativt) like, ha noe til overs for, synes om
I heard that song last night and didn't go much on it
jeg hørte den låta i går og syntes ikke noe særlig om den
go out (om lys e.l.) slukne (om tidevann) ebbe, avta, bli lavvann gå ut (av huset)
I'm going out for lunch today
jeg skal spise lunsj ute i dag
være sammen med, ha følge med
she had been going out with the same boy for ages
føle med
my heart goes out to the victim's family
(golf) spille de første ni hullene i en omgang på atten (i kortspill) kaste kortene, kvitte seg med kortene en har på hånden
go over gjennomgå
can we go over the procedure once more, please
gå over til, endre standpunkt, konvertere
he went over to the Conservatives
(spesielt om en handling eller opptreden) bli godt mottatt, gå hjem hos (publikum)
his performance went over well with the audience
opptredenen hans gikk rett hjem hos publikum
go round eller go around (om hjul e.l.) gå rundt, dreie rundt (om mat) rekke rundt, være tilstrekkelig
there was barely enough cake to go round
det var bare såvidt nok kake til alle
(overført) fungere, gå
money makes the world go round
go through gjennomgå, lide
we are going through a difficult period
gå igjennom, lete igjennom
I had to go through the whole stock to find the book you were asking for
jeg måtte lete igjennom hele beholdningen for å finne boken du spurte etter
gjennomføre, fullføre, ferdigstille, avslutte
the deal is just about to go through
(hverdagslig) bruke (opp)
I went through my pay in a couple of weeks
(om bøker) bli utgitt (i flere opplag)
his memoirs went through six editions in four years
(austr., hverdagslig) stikke av (fra en forpliktelse)
go to! (gammeldags) gi deg!
go under (om forretning e.l.) gå konkurs (om person) gå dukken, dø, bryte sammen
go up (om et byggverk) bli reist eksplodere, antenne (plutselig)
the entire building went up in flames
(britisk, hverdagslig) begynne ved et universitet (spesielt Oxford eller Cambridge)
go with si seg enig med, gi tillatelse til ha et (seksuelt) forhold til
go without være foruten, klare seg uten, forsake
he gave his children what they wanted, even if he had to go without
III
adj. \/ɡəʊ\/
(romteknologi, hverdagslig) (start)klar
all systems (are) go
alt klart til start

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”